Przeczytasz w 3 minut(y)

Kim jesteśmy

Adres naszej strony inter­ne­towej to: http://franekwielepiej.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

  1. Powierzam przetwa­rzanie danych osobowych tylko spraw­dzonym i zaufanym podmiotom świad­czącym usługi związane z przetwa­rzaniem danych osobowych.
  2. Korzystam z narzędzi anali­tycznych Google Analytics oraz Search Console, które zbierają infor­macje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświe­tliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszcze­gólnymi podstronami. W tym celu wykorzy­stywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics i Search Console. W ramach ustawień plików cookies przeglą­darki możesz zadecy­dować, czy wyrażasz zgodę na korzy­stanie w Twoim przypadku z Google Analytics i Search Console, czy nie.
  3. Zapewniam możliwość korzy­stania z funkcji społecz­no­ściowych, takich jak udostęp­nianie treści w serwisach społecz­no­ściowych oraz subskrypcja profilu społecz­no­ściowego. Korzy­stanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzy­sty­waniem plików cookies admini­stra­torów serwisów społecz­no­ściowych takich jak Facebook, Twitter, LinkeIn, Google+
  4. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz innych podobnych. W tym celu wykorzy­stywane są pliki cookies. Cookies ładowane są dopiero przy odtwa­rzaniu wideo.
  5. Komen­tarze pod postami również gromadzą dane osobowe.
  6. Korzy­stając z formu­larza kontak­towego przeka­zujesz mi adres email oraz wyrażasz zgodę na zaini­cjo­wanie kontaktu z Tobą.
  7. Wykorzy­stuję pliki cookies własne w celu prawi­dłowego działania bloga.

 

Komentarze

Kiedy odwie­dzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formu­larzu komen­to­wania, jak i adres IP odwie­dza­jącego oraz podpis jego przeglą­darki jako pomoc przy wykry­waniu spamu.

Zanoni­mi­zowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu spraw­dzenia czy jej używasz. Polityka prywat­ności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dzeniu komen­tarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komen­tarza.

Media

Jeśli jesteś zareje­stro­wanym użytkow­nikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesy­łania obrazków z tagami EXIF lokali­zacji. Odwie­dzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokali­za­cyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­towej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komen­tarzy powyższe infor­macje będą już dogodnie uzupeł­nione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby spraw­dzenia czy twoja przeglą­darka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobi­stych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglą­darkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich infor­macji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fi­kujesz albo opubli­kujesz artykuł, w twojej przeglą­darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobi­stych, wskazując po prostu na identy­fi­kator przed chwilą edyto­wanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analo­gicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpo­średnio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać infor­macje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monito­rować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przecho­wywane przez czas nieokre­ślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpo­znawać i zatwierdzać kolejne komen­tarze automa­tycznie, bez wysyłania ich do każdo­ra­zowej moderacji.

Dla użytkow­ników którzy zareje­strowali się na naszej stronie inter­ne­towej (jeśli tacy są), przecho­wujemy również infor­macje osobiste wprowa­dzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje infor­macje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Admini­stra­torzy strony również mogą przeglądać i modyfi­kować te infor­macje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komen­tarze w tej witrynie, możesz zażądać dostar­czenia pliku z wyeks­por­to­wanym kompletem twoich danych osobi­stych będących w naszym posia­daniu, w tym całość tych dostar­czonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobi­stych w naszym posia­daniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobli­gowani zachować ze względów admini­stra­cyjnych, prawnych albo bezpie­czeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komen­tarze gości mogą być spraw­dzane za pomocą automa­tycznej usługi wykry­wania spamu.